Home Kattens rättsställning Myndigheter

tisdag23 oktober 2018

Länsstyrelsen

Kommunerna hade fram till den 31 december 2008 det lokala ansvaret för den direkta tillsynen av djurskyddet. From den 1 januari 2009 sköter länsstyrelsen den operativa djurskyddskontrollen. För det mesta utförs tillsynsarbetet av djurskyddsinspektörer som tidigare var anställda hos kommunen, men som nu har länsstyrelsen som arbetsgivare.

Läs mer

Jordbruksverket

Jordbruksverket skriver föreskrifter baserade på djurskyddslag och förordning. Föreskrifterna är bindande och är ofta detaljerade, till exempel kan de fastställa minimimått för förvaring av djur.

Läs mer

Polisen

Polisen är en viktig samarbetspartner för länsstyrelsens djurskyddsinspektörer och länsveterinärerna. När ett djur ska tas om hand är det polisen som utför själva omhändertagandet efter beslut av kommunen, länsstyrelsen eller polisen själv.

Regeringen

Med stöd i djurskyddslagen beslutar regeringen om djurskyddsförordningen. I djurskyddsförordningen finns preciserade bestämmelser baserade på djurskyddsslagen. Förordningen reglerar också vilken statlig myndighet som har rätt att meddela föreskrifter på djurskyddsområdet.

Riksdagen

Våra valda politiker i riksdagen stiftar djurskyddslagen. I lagen finns övergripande bestämmelser som sätter ramar för allt djurskyddsarbete i Sverige. Vår nuvarande djurskyddslag antogs av riksdagen 1988.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket sköter alla djurskyddsfrågor för våra vilda djur. Verket håller också i de frågor som rör jaktlagstiftningen.