Home Hjälp till Donera Testamentera

tisdag23 oktober 2018

Vad är ett testamente?

Ett testamente är en skriftlig handling som anger hur en persons kvarlåtenskap ska fördelas. Testamentet måste inte skrivas av testatorn, men testatorn måste dock skriva under. Oavsett om testatorn skriver testamentet eller ej måste den skriftliga handlingen/testamentet undertecknas av två vittnen.

Testamentera till Göteborgs Katthjälp

Är du intresserad av att testamentera medel till Göteborgs Katthjälp kan du välja om det ska gå till Göteborgs Katthjälps allmänna verksamhet, så kallat "allmänt djurskydd", där medlen används för de ändamål som föreningen avgör. Ett annat alternativ är att de testamenterade medlen används för ett eller flera specifika ändamål.

Hur hanteras ett arv?

1. En testator har testamenterat medel till Göteborgs Katthjälp utan att ange något ändamål eller angivit önskemål som t.ex. allmänt djurskydd.
Åtgärd: Medlen går till Göteborgs Katthjälps verksamhet och bokförs som arv.

2. En testator har testamenterat medel till Göteborgs Katthjälp och uttryckt önskemål om att medlen huvudsakligen skall användas för ett speciellt ändamål.
Åtgärd: Minst 50 % avsätts till ett skuldkonto i balansräkningen och dessa får endast användas för avsett ändamål. Resten av medlen går till Göteborgs Katthjälps verksamhet och bokförs som arv. Om ändamålet sammanfaller med av Göteborgs Katthjälps prioriterad verksamhet avsätts hela summan på skuldkontot i balansräkningen.

3. En testator har testamenterat medel till Göteborgs Katthjälp och uttryckt önskemål om att medlen skall användas för ett speciellt ändamål.
Åtgärd: Hela summan avsätts till ett skuldkonto i balansräkningen och får endast användas för angivet ändamål.

4. En testator har testamenterat medel till Göteborgs Katthjälp och uttryckt önskemål om att Göteborgs Katthjälp skall avsätta medlen i en fond vars avkastning skall användas för ett speciellt ändamål.
Åtgärd: Medlen kommer att avsättas i en fond eller dylikt.

För de arv som ingår som skuldkonton i Göteborgs Katthjälps balansräkning skall det finnas en aktuell förteckning där ändamålet klart framgår.

Exempel på testamente

TESTAMENTE

Undertecknad ...................................förordnar här som min yttersta vilja och testamente att hela min kvarlåtenskap (alternativt ett visst belopp ur kvarlåtenskapen) ska tillfalla Göteborgs Katthjälp, Sävidsbovägen 50, 424 90 Olofstorp.

Ort och datum: ..............................................

Namnunderskrift: ............................................

Förtydligande: ................................................

Att .........................................................................................., som vi personligen känner, denna dag vid sunt och fullt förstånd, frivilligt förklaratovanstående förordnande som sin yttersta vilja och egenhändigt undertecknat detsamma, intygas av oss särskilt anmodade och samtidigt närvarande vittnen.

Ort och datum: .............................................

Namnunderskrift:............................................

Förtydligande: .........